Stanowisko przedsiębiorstw wobec przyszłych wyzwań stojących przed zatrudnieniem w sektorze handlu

Open for business
27 maja 2024
Stanowisko przedsiębiorstw wobec przyszłych wyzwań stojących przed zatrudnieniem w sektorze handlu

Różne źródła analizujące konsumpcję wskazują, że w 2024 roku, pomimo rosnących stóp procentowych, inflacji i groźby recesji, konsumpcja jest nadal stosunkowo stabilna, dzięki powolnemu, ale stałemu wzrostowi zatrudnienia i wynagrodzeń. 

Przewiduje się jednak pewną zmianę priorytetów, gdzie jako konsumenci będziemy wydawać pieniądze w taki sposób, że nie przestaniemy kupować, ale skupimy się na rabatach i obniżkach, ograniczając wydatki związane z podróżami i rzeczami, które nie są podstawowymi potrzebami, będziemy szukać innego sposobu na bardziej świadome zbilansowanie budżetu rodzinnego.

Z badania przeprowadzonego w styczniu 2024 roku przez firmę CapGemini wynika, że ​​61 proc. konsumentów martwi się o swoją sytuację finansową, a 69 proc. ogranicza niepotrzebne wydatki. 

Technologia również będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w zakresie innowacji i wydajności z punktu widzenia sprzedawców detalicznych i konsumentów, począwszy od tego, jak marki reagują na wyższe oczekiwania konsumentów, po to, jak utrzymują konkurencyjność w rozwijającym się sektorze.

Tendencje w sektorze handlu odzwierciedlają zasadniczą zmianę w podejściu zorientowanym na klienta, napędzanym cyfryzacją.

Wydaje się, że gospodarka zaczyna się „normalizować”, ale nadal jest to gospodarka, która w dalszym ciągu się stabilizuje, co oznacza, że ​​konsumenci i przedsiębiorstwa muszą ustalać priorytetowo wydatki i inwestycje.

Niektóre z czynników ekonomicznych, które mogą mieć wpływ na sektor światowego handlu w 2024 roku:

Inflacja, która według prognoz będzie spadać w większości gospodarek świata.

Ponieważ procent spadku inflacji będzie wyższy niż procent wzrostu płac, siła nabywcza konsumentów powinna wzrosnąć. 

Czego należy się spodziewać w Europie

W 2024 r. Europejczycy prawdopodobnie będą mieli większą siłę nabywczą, do czego przyczyni się wyższy wzrost płac w porównaniu ze wzrostem inflacji. Mogą jednak występować znaczne różnice w wydatkach poszczególnych klientów, dlatego sektor skoncentruje się na dostosowaniu swoich strategii w celu zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb segmentów konsumenckich.

Sektor handlu doświadczył w ostatnich dziesięcioleciach bezprecedensowej transformacji, napędzanej postępem technologicznym, zmianami nawyków konsumenckich i globalizacją. Zmiany te postawiły przed przedsiębiorstwami szereg istotnych wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o zatrudnienie. 

Omówimy następnie stanowisko przedsiębiorstw wobec przyszłych wyzwań stojących przed zatrudnieniem w sektorze handlu, analizując obecne trendy, oczekiwany wpływ i strategie, jakie przyjmują przedsiębiorstwa, aby dostosować się do tej nowej sytuacji. 

Aktualne trendy zatrudnienia w sektorze handlu

Jednym z najbardziej aktualnych trendów jest automatyzacja, napędzana postępem sztucznej inteligencji, robotyki i technologii automatyzacji procesów. Doprowadziło to do rosnących obaw o utratę tradycyjnych stanowisk pracy w handlu, w szczególności stanowisk kasjerskich i logistycznych, i zastąpienie ich przez systemy zautomatyzowane.

Ponadto rozwój e-handlu/handlu elektronicznego zmienił sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa i wymaga siły roboczej dostosowanej do wymagań środowiska cyfrowego. Aby konkurować w tej niezwykle konkurencyjnej przestrzeni, wymagane są umiejętności/kompetencje w zakresie marketingu cyfrowego, zarządzania platformami e-commerce/e-handlu i analizy danych.

Kolejnym dużym trendem jest rosnące zapotrzebowanie na pracowników posiadających kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, krytyczne myślenie i zdolność adaptacji. W miarę jak firmy starają się wyróżnić na nasyconym rynku, umiejętności te stają się coraz bardziej cenne w generowaniu nowych pomysłów, rozwiązywaniu problemów i zapewnianiu doskonałej obsługi klienta. 

Oczekiwany wpływ na zatrudnienie

Zmiany w zatrudnieniu w sektorze wpływają zarówno na przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Oczekuje się, że automatyzacja i cyfryzacja zmniejszą zapotrzebowanie na pracowników na tradycyjnych stanowiskach, co może skutkować masowymi zwolnieniami.

Nowe możliwości zatrudnienia pojawią się jednak również w dziedzinach związanych z technologią, takich jak tworzenie oprogramowania, zarządzanie danymi i doświadczenia użytkowników. Przedsiębiorstwa, które potrafią szybko dostosować się do niniejszych zmian, będą miały przewagę konkurencyjną w przyciąganiu i zatrzymywaniu talentów.

Ponadto przejście na bardziej cyfrowy model biznesowy może mieć poważne konsekwencje dla pracowników o niższych kwalifikacjach lub posiadających przestarzałe umiejętności/kompetencje. Osoby te mogą mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia na rynku pracy w coraz większym stopniu zorientowanym na technologię, co podkreśla znaczenie programów szkoleniowych i zmiany kwalifikacji zawodowych dla zapewnienia równego i sprawiedliwego przejścia do nowej gospodarki cyfrowej.

Strategie przedsiębiorstw mające na celu sprostanie wyzwaniom w przyszłości w zakresie zatrudnienia

W obliczu niniejszych wyzwań przedsiębiorstwa z sektora handlu przyjmują szereg strategii, aby zapewnić ich przydatność i zrównoważony rozwój w przyszłości. Jedną z tego typu strategii jest inwestowanie w technologię i szkolenia cyfrowe. Przedsiębiorstwa wdrażają zautomatyzowane systemy, aby poprawić efektywność operacyjną i szkolą swoich pracowników w zakresie stosowania umiejętności cyfrowych, aby zapewnić im przygotowanie do pracy w coraz bardziej cyfrowym środowisku.

Ponadto wiele przedsiębiorstw priorytetowo traktuje różnorodność i i uwzględnia ją wśród swoich pracowników jako sposób na wspieranie innowacyjności i kreatywności. Rekrutując osoby o różnorodnych talentach, pochodzeniu i postawach, przedsiębiorstwa mogą rozwijać bardziej innowacyjne pomysły i podejmować bardziej świadome decyzje, które odzwierciedlają potrzeby coraz bardziej zróżnicowanej bazy klientów.

Kolejną ważną strategią jest przyjęcie elastycznych modeli pracy, które pozwalają pracownikom pracować z dowolnego miejsca i o każdej porze. Nie tylko poprawia to satysfakcję z pracy i utrzymanie pracowników, ale także poszerza dostęp do możliwości zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych lub osób odpowiedzialnych za opiekę nad innymi.

Praca nad opracowaniem dobrych „pracowniczych planów emerytalnych oferowanych w miejscu pracy”, które pozwalają organizacjom przewidywać zmiany, a które będą miały miejsce w biznesie i które będą miały wpływ na funkcje oraz wiedzę i umiejętności potrzebne pracownikom do wykonywania swojej pracy, pozwala przedsiębiorstwom przewidywać szkolenia i ułatwiać adaptację osób do nowych pojawiających się wyzwań wynikających z rozwoju miejsc pracy, aby sprostać wymaganiom pracy.

Równie ważne jest wyzwanie identyfikacji wewnętrznych talentów, dlatego należy pracować nad rozwojem i przygotowaniem takich osób do rozmów biznesowych z menadżerami oraz proponować plany szkoleń i rozwoju kariery zgodnie z umiejętnościami, zainteresowaniami i motywacjami pracowników, zgodnie z potrzebami danej organizacji.

Z tego właśnie powodu Plany Szkoleniowe są bardzo ważne, zarówno dla pracowników, jak i menedżerów. Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu wdrożenia/implementacji zarządzania zmianami. 

Rola menedżerów w zmieniającym się środowisku

Rola menedżera w zarządzaniu zmianami i szkoleniu pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu i zdolności adaptacji organizacji w stale zmieniającym się środowisku pracy. Menedżerowie pełnią rolę liderów i facylitatorów/moderatorów, którzy prowadzą swoje zespoły przez procesy zmian i umożliwiają im zdobycie umiejętności niezbędnych do sprostania wyzwaniom przyszłości.

LHH przeprowadziło globalne badanie, aby zrozumieć pojawiające się trendy i perspektywy liderów oraz wyzwania, przed którymi stoją. Efekt był taki, że w prawie 90 proc. otrzymanych odpowiedzi jako główne wyzwania, przed którymi stoją liderzy i na które muszą być przygotowani, wymieniono szybkość przystosowania się do ciągłych zmian oraz przystosowanie się do ciągłych i nieustannych reorganizacji. Trzecim i nie mniej ważnym wyzwaniem jest rekrutacja i utrzymanie talentów, a także motywowanie zespołów i identyfikacja talentów wewnętrznych.    

Tych pięć wyzwań to tylko kilka z wielu wyzwań, przed którymi stoją dziś liderzy każdej organizacji i nie można ich pominąć. Jednak w LHH zauważyliśmy również, że czasami zapomina się o liderach w zakresie ich rozwoju i szkolenia. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, kształcenie i szkolenie liderów jest zadaniem zasadniczym. Liderzy mają kluczową rolę w procesie zarządzania zmianami w organizacjach, ale niezbędna jest edukacja i szkolenia, aby przygotować się do prawidłowego zarządzania zespołami, w celu osiągnięcia założonych przez kierownictwo rezultatów. 

(omówienie wykresu: szybkość adaptacji do ciągłych zmian; adaptacja do reorganizacji; rekrutacja i retencja; motywacja pracowników; odpowiednia ocena talentów) 

 

      

W LHH zidentyfikowaliśmy również inne wyzwania wymagające od menedżerów rozwijania poniżych umiejętności:

Nieszablonowe myślenie w celu stworzenia środowiska, w którym innowacje będą się rozwijać, bez granic.

Wszechstronność: rozumiana jako umiejętność interpretacji, reagowania i pokonywania kryzysów oraz intensywnego tempa zmian.

Umiejętności krytycznego myślenia, które stanowią obecnie krytyczny obszar rozwoju. Sprawność umysłowa jest kluczowym elementem pozwalającym porzucić stare ramy pojęciowe w obliczu wyzwań.

Płynność biznesowa / myślenie o możliwościach, które pojawiają się nawet w trudnych okresach i niepewności gospodarczej.

Podejmowanie decyzji na wielu poziomach organizacji.

Liderzy znający się na technologii, przywództwo oparte na humanizmie w epoce cyfrowej i liderzy wdrażający hybrydową strategię pracy.

Umiejętności interpersonalne, rozwój pionowy, zdolności adaptacyjne poznawcze i emocjonalne, iloraz umiejętności technicznych (TQ), innowacyjny sposób myślenia.

Szkolenia kulturowe, coaching, połączenia i współpraca. Troska o dobro ludzi: empatia, troska o stan psychiczny pracowników).

Menedżerowie odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zmianami w organizacji. Oznacza to kierowanie procesem zmian, skuteczne przekazywanie wizji i celów zmian oraz pomaganie pracownikom w dostosowaniu się do nowych sposobów pracy. 

Do kluczowych obowiązków menedżerów zarządzających zmianą należą:

Skuteczna komunikacja: Menedżerowie muszą jasno przekazać/zakomunikować przyczynę zmiany, oczekiwane korzyści i jej wpływ na pracowników. Obejmuje to zachowanie przejrzystości, odpowiadanie na pytania i rozwiewanie wątpliwości pracowników w celu budowania zaufania i zaangażowania.

Wsparcie i motywacja: Menedżerowie muszą zapewniać swoim zespołom wsparcie emocjonalne i motywacyjne w okresach zmian. Może to obejmować rozpoznawanie i sprawdzanie emocji pracowników, zapewnianie dodatkowych zasobów i szkoleń oraz celebrowanie osiągnięć, gdy ważne cele w procesie zmian zostaną osiągnięte.

Modelowanie zachowań: Menedżerowie muszą działać jako wzorce do naśladowania, demonstrując swoje zaangażowanie w zmiany i przyjęcie nowych procesów i wymaganych zachowań. Pomaga to wzbudzić zaufanie wśród pracowników i pokazać im, że zmiana jest możliwa i korzystna.

Oprócz zarządzania zmianami menedżerowie mają również obowiązek szkolić i rozwijać swoich pracowników, aby mogli skutecznie odgrywać/wykonywać swoje obecne i przyszłe role. Obejmuje to identyfikację potrzeb szkoleniowych pracowników, zapewnianie możliwości rozwoju i zapewnianie konstruktywnej informacji zwrotnej w celu poprawy wydajności. Jak mogą to zrobić?

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych: regularnie oceniaj umiejętności i kompetencje swoich pracowników, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i potrzeby szkoleniowe. Może to obejmować przeprowadzanie ocen wyników/rezultatów, zbieranie informacji od klientów lub współpracowników oraz monitorowanie trendów na rynku pracy w celu identyfikacji nowych umiejętności.  

Zapewnianie pracownikom konstruktywnej informacji zwrotnej i wskazówek na temat ich wyników i sposobów poprawy. Może to obejmować wyznaczanie spersonalizowanych celów rozwojowych, zapewnianie możliwości ćwiczenia nowych umiejętności i zapewnianie ciągłego wsparcia w pokonywaniu przeszkód.  

Ułatwianie uczenia się w pracy poprzez przydzielanie ambitnych projektów, zachęcanie do współpracy między współpracownikami i zapewnianie dostępu do zasobów i narzędzi edukacyjnych. Dzięki temu pracownicy mogą zdobywać nowe umiejętności/kompetencje i wiedzę podczas wykonywania codziennej pracy.  

Promowanie kultury uczenia się w swoim zespole poprzez docenianie i nagradzanie uczenia się i rozwoju, zachęcanie do dzielenia się wiedzą wśród współpracowników i świętowanie osiągnięć związanych z rozwojem zawodowym. Tworzy środowisko, w którym pracownicy czują się zmotywowani i wspierani, aby mogli dalej się rozwijać i doskonalić. 

Możemy podsumować, sugerując, że menedżerowie odgrywają kluczową rolę zarówno w zarządzaniu zmianami, jak i szkoleniu pracowników. Pełnią rolę liderów i facylitatorów/moderatorów, którzy prowadzą swoje zespoły przez okresy zmian, przekazują wizję i cele zmian oraz pomagają pracownikom zdobyć umiejętności/kompetencje potrzebne do adaptacji i prosperowania w stale zmieniającym się środowisku pracy. Twoja zdolność do skutecznego zarządzania zmianami i rozwojem pracowników ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego sukcesu organizacji. 

Madryt, kwiecień 2024 r.

Belén Ferrer

Dyrektor Sektora ds. Restrukturyzacji

LEE HECHT HARRISON, S.L. (LHH) 

Designed by HTML Codex
Monitorowanie strony zapewnia ping.pl